Napóleon és Tecumseh üstököse 1811

Az 1811 évi nagy üstökös, amely hivatalosan a C/1811 F1 jelölést kapta körülbelül 260 napig volt szabad szemmel látható. Ez rekord volt, amit a Hale-Bopp 1997-es feltűnéséig meg is tartott. Érem akkor nem is készült róla, ami nem is csoda, hiszen Európa a napóleoni háborúkban égett. És mikor a háború 1814-ben véget ért, az üstökös emléke még nem halványult el.

Az üstökösnek a tudományos életre nem volt nagy hatása, de a művészvilág felfigyelt rá. Tolsztoj így ír az üstökösről a Háború és Béke második kötetének végén: Derült és fagyos hideg volt. A homályos utczában, a fekete háztetőkre ráborult a sötét, csillagos ég. Pierre csak az eget nézte, s e közben nem érezte a földi dolgoknak bántó alantasságát, azzal a magasztossággal összehasonlítva, a melyben most a lelke szárnyalt. Mikor kijutott az Arbatszkaja-térre, a sötét, csillagos ég egész hatalmas boltozata föltárult Pierre szemei előtt. Ennek a boltozatnak csaknem a közepén, éppen a Precsisztenszkij-körút fölött, minden oldalról csillagokkal körülszórva, de a földhöz való közelsége által valamennyiük közül kiválva, fehéres fényben úszva, hosszú, felkunkorodó farkával ott állott az 1812-ik év hatalmas, fényes üstököse, ugyanaz az üstökös, a mely, mint mondották, a legszörnyűségesebb dolgoknak s a világ végének volt az előhírnöke. De Pierre-ben ez a ragyogó, hosszú farkú csillag semmiféle rémületet sem keltett. Ellenkezőleg, Pierre a könnyektől nedves szemeivel, örömteljesen nézte ezt a fényes csillagot, mely mintha megmérhetetlen sebességgel futván be kúpszelet alakú pályáján a végtelen mindenséget, egyszerre, mint a földbe befúródott nyíl, erélyesen fölfelé szegett farkával, odatapadt volna a fekete égboltozatnak egy kiválasztott pontjához, s csillogva ragyogott és pislogott volna fehéres fényével, a többi számtalan ragyogó csillag közt. Pierre-nek úgy tetszett, hogy ez a csillag teljesen megfelelt annak, a mi az új életre kivirult, szelíden megilletődött és friss erőre kapott lelkében ebben a pillanatban végbement. (Fordította Ambrozovics Dezső)

Nos az lehet, hogy Pierre a szerelemtől fűtve "örömteljesen nézte ezt a fényes csillagot", de közbeszéd az üstökös 1811-es megjelenését Napóleon oroszországi hadjárata és az 1812-es háború előjelének képzelte. Hogy mennyire komolyan gondolhatták az üstökös baljós előjelét, azt talán a következő emlékérem szemlélteti, mely 1814-ben készült, mikor a koalíció csapatai megszállták Párizst a napóleoni háborúk befejezéseként.

üstökös Párizs felett

Az előlapon az a jelenet látható, mikor 1814 március 31-én Talleyrand herceg, akit Napóleon árulójának tartanak átadja Párizs kulcsát a megszálló orosz csapatok (kétoldalt) vezérének, az orosz birodalom cárjának, I Sándornak. A kapu fölött három csillag látható, benne betűkkel. Bal oldalon W, III. Frigyes Vilmos porosz királyt, középen F. I. Ferenc osztrák császárt és magyar királyt, jobb oldalon A, I. Sándort (Alexander) jelöli. Ők voltak a győztes koalíció uralkodói. A bal szélen egy lefelé haladó üstököst láthatunk. 1814-ben, de 1813-ban sem volt szabad szemmel látható üstökös, mi indokolja tehát, hogy rátegyék erre az éremre. A magyarázat az 1811-es üstökös lehet, mely eljövendölte Oroszország megtámadását, sőt Moszkva bevételét. Akkor sokan az üstököst Napóleonhoz kötötték, kinek Párizs eleste a hatalmának lehanyatlását, mint eltűnő üstököst jelentette. Készültek más győzelmi érmek is ez időben, de csak ezen látható az üstökös. Talán nem túl erőltetett magyarázat, hogy ez az éremkép a művész képzeletében még élő 1811-es üstökösnek köszönhető. Az érmen a felirat: "DIE DEUTSCHEN BRÜDER FÜR FRIEDEN U. VATERLAND SIEGER", alul: "IN PARIS DEN 31 MAERZ 1814" azaz a szabadságért és a hazáért harcoló német testvérek a győztesek Párizsban 1814. március 31-én.

üstökös Párizs felett hátlapA hátlapon a két győztes hadvezér képmását találjuk, fejük felett a nevük: BLÜCHER és SCHWARZENBERG. Köriratban kívül: "DES DEUTSCHEN VOLKS UNSTERBLICHE HELDEN UND ZIERDEN" azaz a német nép halhatatlan hősei és ékességei (büszkeségei). Belül a koalíciós seregek által sikeresen megvívott csaták helyszíneinek nevei: "KATZBACH MÖCKERN LEIPZIG BRIENE LAON KULM LEIPZ BARSURAUBE FERECHAMP. MONTM", amint látható az utolsó a montmarti csata volt, mely Párizs bevételét eredményezte. Az érem ónból készült, 38 mm átmérővel.

Az üstököst 1811 március 25-én fedezte fel Honoré Flaugergues. Miután a növekvő holdfény elrejtette a megfigyelők elől, április 11-én Jean-Louis Pons újra megtalálta és ugyanezen a napon Zách János Ferenc megerősítette Flaugergues felfedezést.

Dr. Wodetzky József: Az üstökösök című munkájában így fogalmaz: Csóvája 90 millió km. hosszú volt, látszólagos hosszúsága azonban csak 25°, mivel az üstököst tőlünk óriási távolság választotta el. Az üstökös magja elmosódott világos korongnak látszott, amelyet sötétebb gyűrű vett körül és csak ez után következett az üstök, amely a hatalmas csóvában folytatódott. ... Az üstökös pályáját Argelander számította; ellipszist talált, melyet az üstökös 3065 év alatt fut be legföljebb 45 év hibával. Herz legújabb számításai szerint a keringés ideje 3010 év.

Hogy az üstököst nem csak Európából figyelték meg, arra jó példa a 200 évvel később 2011-ben kiadott proof technikával készült ezüst emlékérem.

üstökös 1811-2011

üstökös 1811 2011 hátlapAz előlapján indián harcos, Tecumseh figyeli az égen áthúzó üstököst. A köriratban: "THE GREAT COMET OF 1811", azaz az 1811 évi nagy üstökös.Alul: "ONE DOLLAR" azaz értéke 1 dollár.

Hátoldalon megtaláljuk az érme kibocsátóját: "THE SOVEREIGN NATION OF THE SHAWNEE TRIBE" azaz a Shawnee törzs önálló nemzete. Alul a kiadás éve 2011 látható.

Az üstököshöz kapcsolódó történet pedig a következő. 1811-ben az üstökös feltűnt. Tecumseh, kinek neve "Hullócsillag", vagy "Párduc a csillagok között" jelent és a Shawnee törzs és a nagy törzsi konföderáció vezetője, délkeletre utazott, hogy szövetséget kössön a többi indián törzzsel. Azt mondta a Choctaw, Chickasaw, Muscogee és más törzsekbeli indiánoknak, hogy az üstökös az ő eljövetelét jelezte előre. Azt is bizonygatta, hogy a Nagy Szellem küldte őt, erről jelet fognak kapni. Nem sokkal azután, hogy elhagyta a délkeleti régiót a jel meg is érkezett egy erős földrengés formájában. Nem sokkal később kitört a harc a telepesek és Tecumseh népe koalíciója között. Az üstökösnek és Tecumsehnek állít emléket ez a szép emlékérem.

Nem mindenki számára volt baljós az üstökös eljövetele. A borászoknak kedvezett az 1811-es év időjárása, és a híres bortermelő vidékek üstökös-borokkal emlékeztek meg az égi vándorról. Álljon itt példaképpen a bodrogkeresztúri Tokajbor-Bene Pincészet honlapjáról egy kis ízelítő:

ÜSTÖKÖS ASZÚ

A Nagy Cométa 1811 I. Üstökös amely mintegy 175 millió km hosszú volt, messzebb nyúlt a Nap és föld közötti távolságnál. A baljós hiedelmek ellenére áldást hozó égi tüneménynek bizonyult, kitűnő klimatikus állapotot, jó és bő termést hozott. Tokajnak is igen gazdag, híres szürete volt. Az ekkor készült Aszú életútja is gazdag.

1830 - V. Ferdinánd esküvőjére 1ooo Körmöczi arannyal fizetek átalagonként
1860 - III. Napoleon 2oo flaskoval vásárolt 5o Frank palackonként.
1890 - Rotschild Vilmos orvosi tanácsra 5 palackot rendelt gyógyításra. Felgyógyulva 1ooo Márkát ajándékozott a szegény nép támogatására.
1914 - Fukier Kereskedőház a legértékesebb borai között tarja számon.
1938 - IV. Habsburg Károly magyar király hagyatékából 5o palackot őriztek a budafoki Bormúzeumban.