Barcelona felmentése 1706

A Spanyol örökösödési háború egyik csatáját egy napfogyatkozás és egy érem teszi az utókor számára emlékezetessé. Az érem jellemző példa arra, hogyan használta ki a politika az érmekben és pénzekben rejlő propaganda lehetőséget.

A Spanyol örökösödési háborút II. Károly spanyol király halála után 1701 és 1714 között vívták. Egyik oldalon a Habsburg birodalom és szövetségesei: Anglia, Hollandia, Portugália és kisebb hercegségek, a másik oldalon Franciaország, Spanyolország. Bajorország és Magyarország álltak. A háború során 1705 szeptember 14-én a Habsburgok és szövetségeseik ostromolni kezdték Barcelonát, amely október 19-én elesett. A város visszafoglalására 1706 április 3-án Franciaország és Spanyolország erőiket koncentrálva ostromot indítottak. Miután hamarosan nagy angol flotta jelent meg a városnál erősítést hozva, az ostrom április 27-én véget is ért.

total1706

A totalitás sávja az 1706 május 12-i teljes napfogyatkozáskor

Nem sokkal ezután, május 12-én teljes napfogyatkozás volt látható Európából, úgy hogy a fogyatkozás centrális vonala majdnem pontosan Barcelona fölött haladt át. A reggel 9 órakor bekövetkező totalitás 48° magasságú napállásnál minden bizonnyal látványos lehetett. Nem kellett sok idő hozzá, hogy a napfogyatkozást a "Napkirály fogyatkozásaként", azaz XIV. Lajos francia király hatalmának fogyatkozásaként is értékeljék, és ez jó alapot adott a felmentő seregeknek, a felmentett városnak, azaz a szövetséges hatalmaknak, hogy az eseményre emlékérmet adjanak ki. Az éremkép terveit ezúttal a természet szolgáltatta.

1706elolapAz előlapon sugárzó Nap és négy korona látható. A Nap "fején" a spanyol királyi korona, jobb oldalt az angol, bal oldalon a spanyol-holland (dél-holland), alul a Habsburgok koronája látható. A perem mentén felírat: "MIT GOTT DVRCH M. O.  G. VND L. WIRDSDA VND DOR-TEN WIEDER HELL" A feliratot úgy fordíthajuk, hogy Istennel és M(arlborough), O(uwekerke), G(alloway) és L(eake) segítségével itt és ott újra világosodik. Az említett urak a felmentő szövetségesek hadvezérei voltak.

A hátlapon a teljes napfogyatkozás pillanatát mutatja, amikor a Hold teljes egészében eltakarta a Napot és a sugárzó napkorona láthatóvá vált. A feliratokból válik érthetővé mit értett a vésnök az előlapi szövegben az itt és ott alatt. A hátlapon ugyanis a szövetségesek sikereit sorolják fel. Felül "BARCELONA LIBERATA A(nno) 1706 12 MAI(i) ECLIPSIS SOLIS." azaz Barcelona felszabadítása 170hatlap1706 május 12-én, napfogyatkozás. Jobb oldalon "BRABANTIA. OCCVP(ata) m(ense) MAJ(o)" azaz Brabant tartomány elfoglalása május hónapban. Bal oldalon "MADRITVM OCCVP(atum) m(ense) MAJ(o)" azaz Madrid elfoglalása május hónapban. Alul pedig "TIRLEMONT(ana) CLADES m(ense) MAJ(o)" azaz Tirlemont meghódítása május hónapban. Alul a virág alatt a vésnők nevének kezdőbetűi GFN a vésnököt Georg Friedrich Nürnbergert takarja.

A győztesek külön-külön is éremmel emlékeztek a győzelemről. Angliában Anna királynő veretett győzelmi érmet. Az előlapon Anna balra néző portréja látható, az uralkodó címeinek feltüntetésével. Alul a vésnök neve, John Crocker látható. A hátlapon Barcelona kikötője békés, levont vitorlájú hajókkal, míg a város fölött a Hold mögé rejtőző Nap uralja a tájat. A köriratban "BARCELONA LIB. GALLIS FVG." azaz Barcelona felmentése és a Gallok futása. Alul a dátum I. MAII. MDCCVI, azaz 1706 májusa. Az alig 35mm átmérőjű kis bronzérem meglepő nyugodtságot áraszt, mintha háború nem is zajlott volna.

anna1706ranna1706o

 

Éppen ellenkezője a Habsburgok által kiadott érem, melyet III. Károly spanyol király és osztrák nagyherceg nevére verettek. Az előlap itt is hasonló, az uralkodó képe, csak Károly jobbra néz. Körülötte uralkodói címei. Vállán a vésnök monogramja P. H. M. ami Philipp Heinrich Müller vésnököt takarja.

A hátlapon Barcelonát látjuk, szinte ugyan abból a nézőpontból, mint az előző érmen. A napfogyatkozás is szinte pont ugyan oda került. De itt a tenger már nem békés. A hajókon felvont vitorlák, míg jobb oldalon a tüzérség felsorakozott ágyúi és a tüzelő katonák láthatóak. A tengert és a szárazföldet elválasztó gátra a vésnök "BARCELONA" nevét véste. A köriratban "VNIVS LIBERATIO ALTERIVS OPRESSIO" felirat, azaz egyesek szabadsága másoknak elnyomása. Alul szinte szóról szóra az a felirat mint az angol érmén "FVGA GALL. ET ECLIPS. EOD. DIE 12. MAI. 1706" azaz a Gallok és a napfogyatkozás elfutása (eltűnése) ugyan azon a napon 1706 május 12-én volt. Az érme peremén is felirat látható: "O NIMIVM DILECTE DEO, TIBI MILITAT AETHER" azaz Oh Isten kit nagyon szeret, érted harcol az ég. A képen látható érem ónból készült, de létezik ezüst példány is.

karol1706rkarol1706o

Az éremről Wyon History of Great Britan during the Reign of Queen Anne (1876 Vol. 1 p. 429) című munkájában is megemlékezik. "Károly maga Barcelonában volt, és éppen ezért nagy veszélyben, hogy ellenségei kezébe kerül, és nagyon hálás volt, hogy az Ég közbelépett és harcolt érte. Ezért az alkalomhoz illő érem verését rendelte el, majd az egyiket gyémántokkal felövezte és Sir John Leake angol admirálisnak adta. Hogy ez az érem volt-e vagy egy később említendő, nem tudjuk. Nem meglepő, hogy az adott pillanatban egy ilyen szokatlan eseményből, mint a napfogyatkozás a szövetségesen számára kedvező kimenetelű jövendölést vonnak le. Minthogy XIV. Lajos jelképe a teljes pompájában tündöklő Nap volt, egy fogyatkozás azon a napon, mikor a francia csapatok meghátráltak nem jelenthetett mást, mint a francia remények szerte foszlását Spanyolországban".

Barcelona egészen 1714 szeptember 11-ig maradt a szövetségesek kezén, mikor is hosszú ostrom során elszenvedett vereségük után spanyolországi jelenlétüknek vége szakadt.

Az 1706-os napfogyatkozás és a hozzá kapcsolódó politikai és katonai események számos más korabeli érmén is feltűnnek, de ami különösen érdekes megtalálható egy 1999-es érmén is, amit szintén napfogyatkozás alkalmából készítettek. Ludwigsburg városán mind az 1706-os, mind az 1999-es napfogyatkozás átment. A város nevét a hasonló nevű palotáról kapta, melynek alapkő letételére 1704-ben került sor. A palota köré az uralkodó Eberhard Ludwig herceg várost telepített 1715-től kezdődően, az ott letelepedőknek 15 éves adómentességet ígérve. Hogy a palota építésének mi köze az 1706-os napfogyatkozáshoz azt nem sikerült tisztáznom, de fontos lehetett, ha az 1999-es érmére is rátették. Az érme egyik oldalán felül a két napfogyatkozás dátuma a Nap korongjára vésve. Középen a Hold és az árnyék sávja a sematizált Föld felszínén. Az L betű feltehetőleg a városra utal. Körben az érme kiadói a Ludwingsburgi Takarékbank és a Lugwigsburgi Érmebarátok felirata látható. A hátoldalra a palota képe és a város neve került. Ahogy a fenti térképen látható a Stuttgarttól 12km-re északra fekvő Ludwidsburgot az 1706-os napfogyatkozás totalitás sávjának széle érintette, míg az elmúlt évezred utolsó napfogyatkozásának a centrális vonala majdnem a város felett húzódott.

ludwigeludwigh