Konkoly Thege Miklós (1842-1916)

Konkoly Thege Miklós gazdag magyar nemes volt, aki magán-csillagvizsgálót alapított Ógyallán. Nem csak egy egyszerű gazdag földbirtokos, de a művelt tudós is volt.

A magyar nemes Konkoly Thege család jelentős földterületeket birtokolt. Szülei Elek és Klára (szül Földvári) Konkoly Thege. Miklós a pesti (1857-1860) és berlini (1860-1862) egyetemeken tanult, és megszerezte a jogtudományok doktora fokozatot. Míg Berlinben volt, csillagászat is tanult Johann Encke, J. H. Dove, és H. G. Magnus tanároknál. Encke csillagászok egész generációjának volt a szellemi vezetője, mint például J. H. Mädler, J. G. Galle, G. Spörer, B. Gould. Konkoly kortársai, akik tanulmányaikat szintén Encke alatt végezték C. Rümker, A. Krüger, W. Förster, B. Hoffman és F. Tietjen voltak. Az asztrofizika fejlődésének egyik korai résztvevőjeként tisztelet Konkoly Thege Miklós a csillagászat és az asztrofizika tanulmányozására saját erejéből intézet alapított. Méltán emlegetik a magyarországi csillagászat alapítójaként, bár olyan figyelemre méltó csillagászok mint Zách János Ferenc és Hell Miksa is magyar nemzetiségűek voltak, akik a csillagászati munkájukat külföldön végezték.

Szlovákiában Konkoly nevét viselő csillagászati díjat érmet alapítottak. A bronzérem előlapján Konkoly balra néző arcképe látható. Köriratban: "CENA Dr MIKULÁSA KONKOLY-THEGE · SÚH · ", i. e. Dr. Konkoly Thege Miklós díj. A SÚH rövidítés jelentése Slovenská Ústredná Hvezdáreň v Hurbanove, azaz Szlovák Központi Csillagvizsgáló Hurbanovo.

Konkoly 1  reverseKonkoly 1 obverse

A hátlapra négysoros felirat került: "ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ ASTRONÓMIE NA SLOVENSKU", azaz a Szlovákiai csillagászat fejlesztéséért.

1871-ben Konkoly egy kis, 3 hüvelykes Bardou típusú távcsövet állított fel kastélyának erkélyén, hogy saját szórakoztatására meg tudja figyelni az égi eseményeket. Hamarosan becsvágyó természete arra ösztönözte, hogy nagyobb kihívásokra is vállalkozzon. Elhatározta, hogy  csillagászati iskolát hoz létre egy olyan országban, ahol akkor egyetlen csillagvizsgáló sem működött; a legutolsót 22 évvel korábban az osztrák katonai hatóságok utasítására robbantották darabjaira.

1874-ben két kupolás obszervatóriumot épített kastélya parkjában Ógyallán. Az egyik a kupolában  10,5 hüvelykes Browning reflektort állított fel, a másikban egy 6 hüvelykes Merz refraktort amely egy Zöllner típusú spektrométerrel volt felszerelve. Ezt az eszközt használta Kövesligethy Radó az Ógyallán összeállított spektrum katalógus fényképeihez. A Nap megfigyelésére egy Rheinfelder-féle héliográfot használták. Az obszervatórium egy jelentős spektrométer gyűjteménynek is otthont ad.

Az Ógyalla Csillagvizsgáló első ötven évének történetét, alapításától Budára költöztetéséig Balázs Lajos, Vargha Magda és Zsoldos Endre részletesen leírták munkájukban, melyből két fejezetet idézünk itt, lásd a keretes szöveget.

Bevezető

A XIX. század második fele a csillagászat forradalmát hozta. Ez egybeesett a magyarországi hivatásos csillagászat újra indulásával, Konkoly Thege Miklós (1842–1916)  munkásságán keresztül, akit hazánk asztrofizikai aktivitásának úttörőjének tekinthetünk A tudományos élet és annak intézményei szervezésében is kiemelkedő szerepet játszott. Csillagászati megfigyelésekbe kezdett 1871-ben Ógyallán, újonnan alapított csillagvizsgálójában. A napfoltokat 1872-től rendszeresen észlelték. Konkoly 1874-től az üstökösök rendszeres spektroszkópiai vizsgálatába kezdett, és külön hangsúlyozta a párhozamos laboratóriumi munkák fontosságát is. Konkoly csillagászati tevékenységének fontos területe volt a bolygók felszíni részleteinek megfigyelése, különösen a Jupiter és a Mars esetében. A csillagok spektroszkópiai megfigyelése is jelentős része volt az Ógyalla Obszervatórium tevékenységének. A Konkoly-korszak utolsó periódusában, 1899-től kezdve, a csillagok fotometriája került a kutatás középpontjába. Az első világháború végén az intézetet Budapestre költöztették Ógyalláról, és új infrastruktúrára alapozva teljesen új élet kezdődött…

A Magyar Királyi Csillagvizsgáló

A nyolcvanas években Konkoly felismerte, hogy nem elég gazdag ahhoz, hogy intézetét nemzetközi szinten is versenyképessé tegye, és felismerte, hogy túlélésének egyetlen módja, ha működtetését az állam biztosítja: "Mivel gyermektelen vagyok, állandóan attól rettegek, hogy az csillagda, amit nagy idő és erő ráfordítással létrehoztam, ugyan olyan siralmas sorsra jut mint Báró Comphausen csillagdája Rüngsdorfban, Bonn közelében; csakúgy, mint Fr. Brödelé Szászországban, Umkrechtsbergé Olmützben és másoké. Ezeknek a szomorú eseteknek a hatása alatt elhatároztam, hogy az obszervatóriumomat az államnak ajándékozom, mindenestül, három kikötéssel.
1.Az állam vállalja az obszervatórium működtetésének felelősségét és ehhez három három hivatalnokot alkalmaz.
2.A csillagda nem szállítható el Ógyalláról míg élek (remélem, hogy halálom után, egy miniszter sem tervez ilyen bolondságot, tekintve a befektetéseket, amiket az átadás után fognak elvégezni)
3.Amíg élek és bírom, én maradok a csillagda igazgatója, de szolgálataimért fizetés nélkül."
Az Astronomische Gesellschaft (AG) tagja volt 1873 óta. Személyes kapcsolatainak köszönhetően az AG 1898-as találkozóját Budapesten rendezte. A találkozó Budapestre szervezésének egyik fontos motivációja volt, hogy nemzetközi támogatást szerezzenek az intézetnek a Magyar Állam részére történő ajándékozásához. Az ajándékozás 1899. május 16-án történt, és az aláírással a Magyar Királyi Asztrofizikai Obszervatórium megkezdte működését... Az adományozott intézetet Báró Wlassics Gyula,  vallás- és közoktatásügyi miniszter vette át, aki az állam nevében egy új épületet és műszereket ígért.


Lajos G. Balázs, Magda Vargha and Endre Zsoldos : The First 50 Years of Konkoly Observatory, ICOMOS

Az első világháború után Ógyalla Csehszlovákiához került, neve Hurbanovo-ra változott, de az épületeket továbbra is arra használták, aminek építették, csillagvizsgálónak. A nemzeti hovatartozás később megint változott, de az ógyallai csillagvizsgáló, már Szlovákiában és Hurbanovo néven, de még mindig működik.

Az intézmény alapításának századik évfordulóján, 1971-ben bronz emlékérmet adtak ki. Előlapján az obszervatórium stilizált képe található. Felette a fogyó Hold, alatta dátumok 1871-1971 láthatók. Köriratban: "100 ROKOV OBSERVATÓRIÍ V HURBANOVE", azaz a hurbanovoi obszervatórium 100 éves.

ogyalla 1  reverseogyalla 1 obverse

Hátoldalon az alapító, a gazdag Magyar földbirtokos Konkoly Thege Miklós balra néző portréja látható. A köriratban neve szlovákosan, alul születési és halálozási éve látszik.

Konkoly Thege Miklós aláírása az ajándékozási szerződésen.